085 – 782 67 07 info@brandsbewindvoering.nl

Over Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van meerderjarige personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden tijdelijk of voor een langere periode niet toe in staat zijn.

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een beschermingsbewind instellen over één of meer van de goederen die, hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.” (art. 1:431 BW)

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheerrekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze budgetbeheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening waarover de rechthebbende zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft.

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien een rechthebbende schulden heeft zal de bewindvoerder echter wel trachten via de daarvoor geëigende wegen tot een schuldenregeling te komen.

Instelling van beschermingsbewind kan worden verzocht door de rechthebbende(e) zelf, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en bloedverwanten (in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad). Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor of door het openbaar ministerie.

 

 

 

Bewindvoering: wat wel:

Wat wel:
Uw bewindvoerder kan/gaat onder andere het volgende voor u doen:

 • Hij verzorgt de aanmeldingsprocedure beschermingsbewind
 • Hij stelt een budgetplan op
 • Hij opent een beheerrekening en een leefgeldrekening
 • Hij betaalt het huishoudgeld aan u
 • Hij betaalt de vaste lasten
 • Hij vraagt bijzondere bijstand bij de gemeente aan
 • Hij vraagt zorg- en huurtoeslag aan
 • Hij inventariseert de schuldenlast
 • Hij vraagt een schuldenregeling bij de gemeente aan
 • Hij vraagt verzekeringen aan (o.a. WA, uitvaart- en inboedelverzekering)
 • Hij declareert nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Hij verzorgt de belastingaangifte Box 1
 • Hij verzorgt de Rekening- en Verantwoording aan de kantonrechter

Bewindvoering: wat niet:

Wat niet:

  Uw bewindvoerder kan/mag onder andere het volgende NIET voor u doen:
 • Hij schrijft u niet in, in de basisadministratie van de gemeente
 • Hij vraagt geen identiteitskaart/paspoort voor u aan
 • Hij meldt u niet aan bij het UWV werkbedrijf
 • Hij levert geen medische gegevens aan
 • Hij meldt u niet aan bij het zorgkantoor
 • Hij zorgt niet voor huisvesting
 • Hij vraagt geen bijstand/uitkering voor u aan
 • Hij verzorgt niet de belastingaangifte box 2 en 3

 

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder “curatele, bewind en mentorschap” van het Ministerie van Justitie.